• Slide 0
  • Slide 1

Đấu giá đất 56 lô Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên.

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Bước giá (đ/m2)

Tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ

Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền

(đ/lô)

Khu LK02

257,2

4.063.500.000

1

Lô 07

85,9

15.540.000

1.334.886.000

100.000

200.000.000

500.000

2

Lô 08

85,9

15.540.000

1.334.886.000

100.000

200.000.000

500.000

3

Lô 13

85,4

16.320.000

1.393.728.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK03

676,0

12.203.282.000

4

Lô 08

85,9

15.540.000

1.334.886.000

100.000

200.000.000

500.000

5

Lô 12

85,9

15.540.000

1.334.886.000

100.000

200.000.000

500.000

6

Lô 13

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

7

Lô 14

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

8

Lô 15

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

9

Lô 16

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

10

Lô 17

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

11

Lô 18

72,7

20.500.000

1.490.350.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK05

1.391,0

21.913.960.000

12

Lô 01

92,0

17.090.000

1.572.280.000

100.000

200.000.000

500.000

13

Lô 03

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

14

Lô 04

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

15

Lô 05

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

16

Lô 06

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

17

Lô 07

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

18

Lô 08

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

19

Lô 09

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

20

Lô 10

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

21

Lô 11

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

22

Lô 13

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

23

Lô 17

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

24

Lô 19

99,5

16.320.000

1.623.840.000

100.000

200.000.000

500.000

25

Lô 20

99,5

16.320.000

1.623.840.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK06

723,5

12.701.678.000

26

Lô 10

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

27

Lô 11

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

28

Lô 12

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

29

Lô 13

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

30

Lô 14

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

31

Lô 15

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

32

Lô 16

86,3

18.640.000

1.608.632.000

100.000

200.000.000

500.000

33

Lô 19

78,3

20.500.000

1.605.150.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK07

692,0

10.958.280.000

34

Lô 01

92,0

17.090.000

1.572.280.000

100.000

200.000.000

500.000

35

Lô 04

100,0

15.850.000

1.585.000.000

100.000

200.000.000

500.000

36

Lô 05

100,0

15.850.000

1.585.000.000

100.000

200.000.000

500.000

37

Lô 09

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

38

Lô 11

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

39

Lô 13

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

40

Lô 17

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK08

200,0

3.108.000.000

41

Lô 09

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

42

Lô 11

100,0

15.540.000

1.554.000.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK09

583,5

10.977.215.000

43

Lô 01

67,0

17.250.000

1.155.750.000

100.000

200.000.000

500.000

44

Lô 02

67,0

20.500.000

1.373.500.000

100.000

200.000.000

500.000

45

Lô 04

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

46

Lô 06

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

47

Lô 08

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

48

Lô 10

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

49

Lô 12

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

50

Lô 14

74,5

19.570.000

1.457.965.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK10

300,0

5.592.000.000

51

Lô 04

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

52

Lô 06

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

53

Lô 10

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

54

Lô 12

75,0

18.640.000

1.398.000.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK13

150,0

2.767.500.000

55

Lô 03

75,0

18.450.000

1.383.750.000

100.000

200.000.000

500.000

56

Lô 05

75,0

18.450.000

1.383.750.000

100.000

200.000.000

500.000

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 7422/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại - xã Thủy Đường và Đầm Huyện – xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

- Quyết định số 7423/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

- Phiếu trả giá đựng trong phong bì (theo mẫu trong hồ sơ).

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (Mỗi người một bộ chứng minh thư, hộ khẩu bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/01/2020 đến 11 giờ 00 ngày 15/02/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2020 đến 11 giờ 00 ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm mua hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline