Đấu giá đất 56 lô Cửa Trại, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích Giá khởi điểm Bước giá (đ/m2) Tiền đặt trước Tiền mua hồ sơ
Đơn giá (đ/m2) Thành tiền
(đ/lô)
Khu LK02 257,2 4.063.500.000
1 Lô 07 85,9 15.540.000 1.334.886.000 100.000 200.000.000 500.000
2 Lô 08 85,9 15.540.000 1.334.886.000 100.000 200.000.000 500.000
3 Lô 13 85,4 16.320.000 1.393.728.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK03 676,0 12.203.282.000
4 Lô 08 85,9 15.540.000 1.334.886.000 100.000 200.000.000 500.000
5 Lô 12 85,9 15.540.000 1.334.886.000 100.000 200.000.000 500.000
6 Lô 13 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
7 Lô 14 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
8 Lô 15 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
9 Lô 16 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
10 Lô 17 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
11 Lô 18 72,7 20.500.000 1.490.350.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK05 1.391,0 21.913.960.000
12 Lô 01 92,0 17.090.000 1.572.280.000 100.000 200.000.000 500.000
13 Lô 03 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
14 Lô 04 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
15 Lô 05 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
16 Lô 06 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
17 Lô 07 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
18 Lô 08 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
19 Lô 09 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
20 Lô 10 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
21 Lô 11 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
22 Lô 13 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
23 Lô 17 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
24 Lô 19 99,5 16.320.000 1.623.840.000 100.000 200.000.000 500.000
25 Lô 20 99,5 16.320.000 1.623.840.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK06 723,5 12.701.678.000
26 Lô 10 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
27 Lô 11 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
28 Lô 12 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
29 Lô 13 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
30 Lô 14 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
31 Lô 15 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
32 Lô 16 86,3 18.640.000 1.608.632.000 100.000 200.000.000 500.000
33 Lô 19 78,3 20.500.000 1.605.150.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK07 692,0 10.958.280.000
34 Lô 01 92,0 17.090.000 1.572.280.000 100.000 200.000.000 500.000
35 Lô 04 100,0 15.850.000 1.585.000.000 100.000 200.000.000 500.000
36 Lô 05 100,0 15.850.000 1.585.000.000 100.000 200.000.000 500.000
37 Lô 09 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
38 Lô 11 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
39 Lô 13 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
40 Lô 17 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK08 200,0 3.108.000.000
41 Lô 09 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
42 Lô 11 100,0 15.540.000 1.554.000.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK09 583,5 10.977.215.000
43 Lô 01 67,0 17.250.000 1.155.750.000 100.000 200.000.000 500.000
44 Lô 02 67,0 20.500.000 1.373.500.000 100.000 200.000.000 500.000
45 Lô 04 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
46 Lô 06 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
47 Lô 08 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
48 Lô 10 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
49 Lô 12 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
50 Lô 14 74,5 19.570.000 1.457.965.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK10 300,0 5.592.000.000
51 Lô 04 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
52 Lô 06 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
53 Lô 10 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
54 Lô 12 75,0 18.640.000 1.398.000.000 100.000 200.000.000 500.000
Khu LK13 150,0 2.767.500.000
55 Lô 03 75,0 18.450.000 1.383.750.000 100.000 200.000.000 500.000
56 Lô 05 75,0 18.450.000 1.383.750.000 100.000 200.000.000 500.000

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

– Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

– Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Phiếu trả giá;

– Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

– Quy chế đấu giá;

– Quyết định số 7422/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại – xã Thủy Đường và Đầm Huyện – xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

– Quyết định số 7423/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

– Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

– Phiếu trả giá đựng trong phong bì (theo mẫu trong hồ sơ).

– Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu (Mỗi người một bộ chứng minh thư, hộ khẩu bản sao có chứng thực).

– Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/01/2020 đến 11 giờ 00 ngày 15/02/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2020 đến 11 giờ 00 ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm mua hồ sơ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

– Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *