• Slide 0
  • Slide 1

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu giá quyên sử dụng đât vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (đợt 2). Cụ thể như sau:

1.     Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

ST T

Ký hiệu lô

đất

Diên tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá (đ/m2)

Tiền đăt

• trước (đ/IÔ)

rri* A

Tiên mua hồ

(d/Iisy'

H +■ í

Đom giá (đ/m2)

Thành tiền

(đ/lô)

Khu N17

2.894,6

 

41.413.890.000

 

 

----- (ffDAtl

1

lô 337

248,4

15.730.000

3.907.332.000

100.000

300.000.000

WK

500.0®

2

lô 338

250,5

14.100.000

3.532.050.000

100.000

300.000.000

500.000

3

lô 339

246,1

14.250.000

3.506.925.000

100.000

300.000.000

500.000

4

lô 340

198,2

14.390.000

2.852.098.000

100.000

300.000.000

500.000

5

lô 341

203,2

14.390.000

2.924.048.000

100.000

300.000.000

500.000

6

lô 343

198,8

14.390.000

2.860.732.000

100.000

300.000.000

500.000

7

lô 344

204,0

14.390.000

2.935.560.000

100.000

300.000.000

500.000

8

lô 345

209,9

14.390.000

3.020.461.000

100.000

300.000.000

500.000

9

lô 346

215,6

14.390.000

3.102.484.000

100.000

300.000.000

500.000

10

lô 347

221,4

13.500.000

2.988.900.000

100.000

300.000.000

500.000

11

lô 348

227,1

13.500.000

3.065.850.000

100.000

300.000.000

500.000

12

lô 349

232,8

14.250.000

3.317.400.000

100.000

300.000.000

500.000

13

lô 350

238,6

14.250.000

3.400.050.000

100.000

300.000.000

500.000

Khu N18

2.267,4

 

34.659.527.000

 

 

 

/


■AU 

14

1Ô358

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100.000

300.000.000

500.000

15

359

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100.000

300.000.000

500.000

16

1Ô362

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

17

1Ô363

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

18

1Ô364

303,2

15.430.000

4.678.376.000

100.000

300.000.000

500.000

19

365

261,5

14.100.000

3.687.150.000

100.000

300.000.000

500.000

20

1Ô366

267,2

15.580.000

4.162.976.000

100.000

300.000.000

500.000

21

1Ô367

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

22

1Ô368

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

23

370

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

KhuN19

3.130,2

 

49.398.001.000

 

 

 

24

371

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100.000

300.000.000

500.000

25

1Ô372

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100.000

300.000.000

500.000

26

373

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

27

374

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

28

375

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

29

1Ô376

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

30

1Ô377

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

31

1Ô378

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100.000

300.000.000

500.000

32

379

326,4

15.290.000

4.990.656.000

100.000

300.000.000

500.000

33

1Ô380

276,0

14.100.000

3.891.600.000

100.000

300.000.000

500.000

34

1Ô381

272,3

18.400.000

5.010.320.000

100.000

300.000.000

500.000

35

1Ô384

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100.000

300.000.000

500.000

36

1Ô385

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100.000

300.000.000

500.000

37

1Ô388

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100.000

300.000.000

500.000

ềs ° /o//


 

2.      Đối tượng tham gia đấu giá:

-     Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

-     Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3.      Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

-       Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

-       Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

-       Phiếu trả giá;

-       Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

-       Quy chế đấu giá;

; Quyết định số 3071/QD-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đâu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).

-      Quyết định số 3072/QD-UBND ngày 28/5/2020 của ƯBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm

nhà ở có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).                                                                                                                                      ANH

-       Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4.      Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

-       Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

-       Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

-       Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)', sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiêu), sô hộ khâu (bản sao có chứng thực).

-       Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5.      Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

-       Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-       Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6.     Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 29/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 14/7/2020 (trong giờ hành chính).

7.    Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 02/7/2020 đến hết ngày 07/7/2020 (trong giờ hành chỉnh).


8.  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 16/7/2020.

9.     Địa điểm mua hồ sơ:

-      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

-      Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TPTỈai Phòng; ĐT: (0225) 3822476

10.    Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11.   Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 17/7/2020 tại Hội trường tầng 2, ƯBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline