• Slide 0
  • Slide 1

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN ĐÔNG SƠN

 


Text Box: CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH
HP.AUSERCO
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT
45 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại
xã Đông Sơn,
huyện Thủy Nguyên, TP.Hải
Phòng

Căn cứ Luật đấu giá tài sản sổ 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đẩu giả tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cử Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quy chế đấu giả quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đát hoặc u yC cho thuê đát trên địa bàn thành phô Hải Phòng (ban hành theo Quyêt định sô LMgí ỉ639/2016/QĐ-ƯBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phố Hải Phòng);                                                                                        ^z

Căn cử Quyết định sổ 3716/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 cùa ủy ban nhãn dán thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giả đất cụ thể và giao đất cho UBND huyện Thủy Nguyên để đấu giả quyền sử dụng đất ở không đầu tư xây dimg hạ tầng kỹ thuật tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 8851/QĐ-UBND ngàỵ 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giả khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đâu giá quyên sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại các khu đấu giá không đầu tư xây dimg hạ tầng trên địa bàn xã Đông Sơn;

Căn cứ Quyết định số 8855/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phirơng án đấu giá quyển sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất sổ 125/20/HĐ-HP.Auserco ngày 08/12/2020 giữa Trung tâm Phát trỉên quỹ đât huyện Thủy Nguyên và Công ty Đâu giá hợp danh HP.Auserco,

Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng như sau:

Điều 1. Khu đất đấu giá

1.      Tổng diện tích đất đấu giá để làm nhà ở là 6.991,47m2, gồm 45 lô; địa chỉ: Xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

2.     Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Kết nối với đường giao thông hiện trạng, nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

3.       Mục đích sử dụng đất: Đất ở. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Diện tích; Giá khỏi điểm; Bưóc giá; Tiền đặt trước; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Tiền mua hồ sơ

ST T

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (đồng/lô)

Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

Khu cửa ông Hộ, thôn 4, xã Đông Sơn

1

Lô 01

132,50

4.280.000

567.100.000

100.000

100.000.000

11.813.963

2

Lô 02

123,78

4.080.000

505.022.400

100.000

100.000.000

11.036.471

3

Lô 03

136,09

4.080.000

555.247.200

100.000

100.000.000

12.134.055

4

Lô 04

152,78

4.280.000

653.898.400

100.000

100.000.000

13.622.168

5

Lô 05

103,67

3.570.000

370.101.900

100.000

70.000.000

9.243.423

6

Lô 06

111,83

3.570.000

399.233.100

100.000

70.000.000

9.970.985

7

Lô 07

206,36

4.280.000

883.220.800

100.000

100.000.000

18.399.467

8

Lô 08

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

9

Lô 09

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

10

Lô 10

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

11

Lô 11

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

12

Lô 12

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

13

Lô 13

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

14

Lô 14

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

15

Lô 15

120,00

4.080.000

489.600.000

100.000

90.000.000

10.699.438

16

Lô 16

130,71

4.280.000

559.438.800

100.000

100.000.000

11.654.363

Khu cửa bà Miền, thôn 8, xã Đông Sơn

17

Lô 01

195,31

3.150.000

615.226.500

100.000

100.000.000

15.078.979

18

Lô 02

150,00

3.000.000

450.000.000

100.000

90.000.000

11.580.804

19

Lô 03

150,00

3.000.000

450.000.000

100.000

90.000.000

11.580.804

20

Lô 04

150,00

3.000.000

450.000.000

100.000

90.000.000

11.580.804

21

Lô 05

224,85

3.000.000

674.550.000

100.000

100.000.000

17.359.625

22

Lô 06

222,90

4.940.000

1.101.126.000

100.000

100.000.000

17.209.075


 

23

Lô 07

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

11.580.804

24

Lô 08

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

1 1.580.804

25

Lô 09

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

1 1.580.804

26

Lô 10

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

1 1.580.804

27

Lô 11

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

11.580.804

28

Lô 12

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

11.580.804

29

Lô 13

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

11.580.804

30

Lô 14

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

1 1.580.804

31

Lô 15

150,00

4.700.000

705.000.000

100.000

100.000.000

1 1.580.804

32

Lô 16

157,88

4.940.000

779.927.200

100.000

100.000.000

12.189.182

33

Lô 17

148,13

3.000.000

444.390.000

100.000

100.000.000

11.436.430

34

Lô 18

463,38

3.060.000

1.417.942.800

100.000

200.000.000

35.775.420

35

Lô 19

518,98

3.000.000

1.556.940.000

100.000

200.000.000

40.068.038

N


 

36

Lô 01

126,65

5.210.000

659.846.500

100.000

100.000.000

12.061.734

37

Lô 02

110,00

4.740.000

521.400.000

100.000

100.000.000

10.476.042

38

Lô 03

110,00

4.740.000

521.400.000

100.000

100.000.000

10.476.042

39

Lô 04

111,87

4.980.000

557.112.600

100.000

100.000.000

10.654.135

40

Lô 05

248,35

3.090.000

767.401.500

100.000

100.000.000

23.652.046

Khu cửa ông Quyện, thôn 8, Đông Son


II T> I


 

Cửa ông Mạn + Cửa ông Nghi, thôn 8, xã Đông Sơn

41

Lô 01

84,79

3.200.000

271.328.000

100.000

50.000.000

9.845.189

42

Lô 02

90,43

3.200.000

289.376.000

100.000

50.000.000

10.500.065

43

Lô 03

108,44

3.200.000

347.008.000

100.000

50.000.000

12.591.253

44

Lô 04

102,15

3.050.000

311.557.500

100.000

50.000.000

11.860.905

45

Lô 05

109,64

3.200.000

350.848.000

100.000

50.000.000

12.730.588

* Lưu ý: Bước giá là mức chênh lệch tối thiếu của lần trả sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá chỉ được áp dụng trong trường hợp tại cuộc đấu giá (công bố giá), một lô đất có từ hai người trở lên trả giá cao nhất bàng nhau và có nhu cầu trả giá tiếp.

 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:


+ Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng trở lên: Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/ hồ sơ.

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

1.      Đối tượng tham gia đấu giá:

a)      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai;

b)      Mồi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

2.       Điều kiện tham gia đấu giá:

a)       Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Nộp đủ hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b)       Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá.

3.      Người không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản), gồm:

a)      Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời diêm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b)      Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ. chông, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c)      Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d)      Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đổi với loại tài sản đó.

Điều 4. Thòi gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá

1.      Thòi gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tờ ngày 10/12/2020 đến 16 giờ 00 ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

-       Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

-       Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

-       Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)', sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Cản cước công dãn, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

2.       Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 17/12/2020 (trong giờ hành chính).

3.       Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2020 đến 11 giờ 00 ngày 25/12/2020.

a)       Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 030038759678 của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) - Chi nhánh Hải Phòng (địa chỉ Phòng giao dịch của CN Ngân hàng tại huyện Thủy Nguyên: sổ 111-113 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Lưu ý: Người nộp tiền đặt trước phải ghi trên giấy nộp tiền nội dung sau: “ông (bà)   nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại xã Đông Sơn”.

-      Neu người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay tiền đặt trước, thì trẽn giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phần nội dung trên giấy nộp tiền phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá.

-      Người tham gia đấu giá cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên bản sao giấy nộp tiền đặt trước (kèm theo bản gốc để đối chiếu) phục vụ việc xác nhận lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

b)       Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:                 ■'x

-      Tiên đặt trước và tiên lãi (nêu có) của người trúng đâu giá sẽ dược chuyên thành

tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất sau khi được cơ quan có                                                                                                                                                                             ^4

thẩm quyền phê duyệt.                                                                                                                                                                           ’Co

-      Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

*Lưu ý: - Khi trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco sẽ trả theo danh sách người tham gia đấu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, khách hàng mang theo Giấy nộp tiền và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) (bản chỉnh) để đối chiếu.

-      Neu khách hàng có nhu cầu chuyển khoản, xin liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc và phải chịu phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng.

4.       Địa điểm mua hồ sơ:

a)       Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên;

b)       Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

5.      Địa điểm nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

6.      Thời gian và địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 26/12/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự thủ tục đấu giá; Xác định nguôi trúng đấu giá

1.      Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2.    Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Lô đất đấu giá chỉ được tổ chức khi có từ hai người tham gia đấu giá trở lên. Trong trường hợp một lô đất chỉ có một người tham gia đấu giá thì lô đất đó không được tổ chức đấu giá.

3.     Phưcmg thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4.     Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

5.     Cách thức trả giá:

a)     Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá. được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời gian nộp phiếu trả giá và thời gian tổ chức cuộc đấu giá (cuộc công bổ giá).

b)     Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi các thông tin và giá trả vào phiếu trả giá. Giá ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm (theo đơn giá trên Olm2).

X rx.-x                    ,                                             ...                                         .X .,                                                            .                    K                                                             ,

c)     Phiêu trả giá của người tham gia đâu giá được bọc băng chât liệu bảo mật, đê trong phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phòng bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính, hoặc được nộp trực tiếp cho Trung tâm Phát triển quỳ đất huyện Thủy Nguyên trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

*Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính, thì ngày giờ nộp phiếu trả giá được xác nhận hợp lệ là ngày giờ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên ký nhận từ nhân viên bưu chính.

d)     Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco phát hành, ghi đúng và đầy đủ các thông tin, không bị rách nát, sửa chữa, tẩy xóa; trị giá bàng số và băng chữ phải giống nhau. Những phiếu trả giá không tuân thủ đúng quy định này được coi như không hợp lệ.

6.     Xác định người trúng đấu giá:

a)     Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giá), Đấu giá viên mời một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của thùng phiếu và từng phiếu trả giá; tiến hành bóc phiếu trả giá, công bố phiếu hợp lệ, sổ phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất. Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất;

b)     Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì ngay tại cuộc đấu giá (cuộc công bố giả), Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhât đế chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đông ý đâu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

7.     Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận: Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giả), nếu người tham gia đấu giá đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đâu giá viên quyêt định hình thức đâu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bàng bỏ phiếu trực tiêp. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã châp nhận sẽ bị truât quyên tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

8.     Từ chối kết quả trúng đấu giá:

a)     Tại cuộc đấu giá, nếu Đấu giá viên đã công bổ người trúng đấu giá một lô đất mà người này từ chôi kết quả trúng đấu giá (từ chổi mua), thì người trả giá cao nhất liền kề là người trúng đâu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chổi kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua đất đó. Neu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề mà giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và chấp nhận mua, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá lô đất đó;

b)      Nếu người trả giá cao nhất liền kề trong hai trường hợp trên không chấp nhận mua, hoặc giá trả cao nhất của người trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước không bàng giá dã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá thì cuộc đấu giá lô đất đó coi như không thành.

Điều 6. Thòi hạn, phương thức nộp tiền sử dụng đất; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

1.      Nộp tiền sử dụng đất:

a)       Tổng số tiền trúng đấu giá phải nộp được xác định theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên;

b)      Thời gian nộp tiền: Ke từ ngày Cơ quan thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2020, người trúng đấu giá phải nộp 100% tổng giá trị trúng đấu giá (đã bao gồm sổ tiền đặt trước).

c)        Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Cơ quan thuế.

2.       Nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

' ,                            X .1 . ,                                 .                  , .2 ,2                                     1             . , .                                    ............................... ~ X............................................................

a)       Tông sô tiên bảo vệ, phát triến đât trồng lúa được xác định theo Quyêt định phê

duyệt phương án đấu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên.                                                                ' V

b)      Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên ban hành thông báo nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đến hết ngày 31/12/2020. người trúng đâu giá phải nộp 100% tổng số tiền bảo vệ, phát triển đât trông lúa.

c)       Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Thủy Nguyên.

3.      Trường hợp vi phạm thời gian nộp tiền quy định tại Điều 6 Quy chế này thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 7. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi người trúng đấu giá cung cấp chứng từ nộp đủ tiền và hồ sơ liên quan, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổng hợp, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chuyên môn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của ngưòi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1.      Quyền của người trúng đấu giá:

a)       Được xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

b)       Được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; được giao đất để xây dựng nhà ở;

c)       Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.       Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

a)       Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định;

b)       Nộp các loại phí, lệ phí sử dụng đất theo quy định;

c)      Thực hiện đúng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn TP.Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định sổ 1639/20ỉ 6/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phổ Hải Phòng), Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Sơn và Quy chế này.

Điều 9. Quy tắc ứng xử tại cuộc đấu giá

1.      Thủ tục vào phòng đấu giá:

a)       Mồi hộ gia đình, cá nhân chỉ được 01 người tham dự trong phòng đấu giá;

b)      Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy mời tham gia đấu giá, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền họp pháp (nếu có).

2.       Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định sau:

a)       Ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của người điều hành;

b)       Không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được sự đồng ý của người điều hành;

c)       Không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;

d)      Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá;

đ) Không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá.

Điều 10. Xử lý vi phạm

1.      Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, nếu có vi phạm sau (theo quy định tại khoản 5 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản):

a)       Cung cấp thông tin sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đau giá, tham gia cuộc đấu giá;

b)      Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản dấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kêt quả đấu giá tài sản;

c)       Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d)      Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.     Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau (theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giả tài sản):

a)       Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bổ giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b)       BỊ truất quyền tham giá đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c)       Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đẩu giá tài sản;

d)      Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản; đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

3.      Những nội dung khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Moi chi tiết xin liên hệ:

-       Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3916589.

-       Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3822476./.

 

 

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline