THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG

Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020

QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT
26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn 
Phản, xã Kênh Giang,
huyện Thủy Nguyên, TP.Hải 
Phòng

Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 48/20Ị7/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định

 

Căn cứ Thông tư sổ 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

phô Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giao đất cho UBND huyện Thủy Nguyên đê đâu giá quyền sử dụng đất ở tại khu thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 8852/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điếm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu thôn Phản, xã Kênh Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 8854/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên vê việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đẩu giá quyền sử dụng đất sổ 126/20/HĐ-HP.Auserco ngày 08/12/2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên và Công ty Đẩu giá hợp danh HP.Auserco,

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng nhu sau:

Điều 1. Khu đất đấu giá

 1. Tổng diện tích đất đấu giá để làm nhà ở là 3.150,3m2, gồm 26 lô; địa chỉ: Thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.
 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Kết nối với đường giao thông hiện trạng, nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
 3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Diện tích; Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Tiền mua hồ sơ

ST T Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khỏi điểm Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô) Tiền bảo vệ, phát triên đất trồng lúa (đồng/lô)
Đon giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng/Iô)

1 Lô 01 150,3 4.250.000 638.775.000 100.000 90.000.000 17.055.966
2 Lô 02 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
3 Lô 03 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
4 Lô 04 120,0 4.290.000 514.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
5 Lô 05 120,0 4.290.000 514.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
6 Lô 06 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
7 Lô 07 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
8 Lô 08 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
9 Lô 09 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
10 Lô 10 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
11 Lô 11 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
12 Lô 12 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
13 Lô 13 120,0 4.500.000 540.000.000 100.000 90.000.000 13.617.537
14 Lô 14 120,0 4.500.000 540.000.000 100.000 90.000.000 13.617.537
15 Lô 15 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
16 Lô 16 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
17 Lô 17 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
18 Lô 18 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
19 Lô 19 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
20 Lô 20 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
21 Lô 21 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
22 Lô 22 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
23 Lô 23 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
24 Lô 24 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537

25 Lô 25 120,0 4.090.000 490.800.000 100.000 90.000.000 13.617.537
26 Lô 26 120,0 4.500.000 540.000.000 100.000 90.000.000 13.617.537

* Lưu ý: Bước giá là mức chênh lệch tối thiếu của lần trả sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá chỉ được áp dụng trong trường hợp tại cuộc đấu giá (công bổ giá), một lô đất có từ hai người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu trả giá tiếp.

–       Tiền mua hồ sơ tham gia đẩu giá:

+ Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Lô đất có mức giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng trở lên: Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/ hồ sơ.

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

 1. Đối tượng tham gia đấu giá:
 2. a)Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng dất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai;
 3. b)Mồi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.
 4. Điều kiện tham gia đấu giá:
 5. a)Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

–       Nộp đủ hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

 1. b)Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá.
 2. Người không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản), gồm:
 3. a)Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 4. b)Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
 5. c)Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
 6. d)Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại diem c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá

 1. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 10/12/2020 đến 16 giò’ 00 ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

–       Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

–       Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

–      Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)’, sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

–      Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

 1. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 17/12/2020 (trong giờ hành chính).
 2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2020 đến 11 giờ 00 ngày 25/12/2020.
 3. a)Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 030038759678 của Công ty Đấu giá họp danh Auserco tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) – Chi nhánh Hải Phòng (địa chỉ Phòng giao dịch của CN Ngân hàng tại huyện Thủy Nguyên: Sô 111-113 đirờng Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Lưu ý: Người nộp tiền đặt trước phải ghi trên giấy nộp tiền nội dung sau: “Ông (bà)          nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại thôn Phản, xã Kênh Giang”.

–      Nếu người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay tiền đặt trước, thì trên giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phân nội dung trên giây nộp tiên phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá.

–      Người tham gia đấu giá cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên bản sao giấy nộp tiền đặt trước (kèm theo bản gốc để đối chiếu) phục vụ việc xác nhận lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

 1. b)Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

–      Tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

–      Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu cỏ) cho người tham gia đẩu giá nhưng không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

*Lưu ý: – Khi trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco sẽ trả theo danh sách người tham gia đẩu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, khách hàng mang theo Giấy nộp tiền và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) (bản chính) để đối chiếu.

–      Nếu khách hàng có nhu cầu chuyển khoản, xin liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc và phải chịu phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng.

 1. Địa điểm mua hồ sơ:
 2. a)Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên;
 3. b)Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.
 1. Địa điểm nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.
 2. Thời gian và địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 26/12/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự thủ tục đấu giá; Xác định ngưòi trúng đấu giá

 1. Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công băng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 2. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Lô đất đấu giá chỉ được tổ chức khi có từ hai người tham gia đấu giá trở lên. Trong trường hợp một lô đất chỉ có một người tham gia đấu giá thì lô đất đó không được tổ chức đấu giá.
 3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 5. Cách thức trả giá:
 6. a)Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá. được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời gian nộp phiếu trả giá và thời gian tố chức cuộc đấu giá (cuộc công bo giả).
 7. b)Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi các thông tin và giá trả vào phiếu trả giá. Giá ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điếm (theo đơn giá trên 01m?).
 8. c)Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, để trong phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phòng bì đựng phiếu. Phiêu trả giá dược gửi qua đường bưu chính, hoặc được nộp trực tiếp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

*Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính, thì ngày giờ nộp phiếu trả giá được xác nhận hợp lệ là ngày giờ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên ký nhận từ nhân viên bưu chính.

 1. d)Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco phát hành, ghi đúng và đầy đủ các thông tin, không bị rách nát, sửa chữa, tẩy xóa; trị giá bằng sổ và bàng chữ phải giống nhau. Những phiếu trả giá không tuân thủ đúng quy định này được coi như không họp lệ.
 2. Xác định người trúng đấu giá:
 3. a)Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giá), Đấu giá viên mời một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của thùng phiếu và từng phiếu trả giá; tiến hành bóc phiếu trả giá, công bố phiếu họp lệ, số phiếu không họp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất. Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất;
 4. b)Trường họp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì ngay tại cuộc đấu giá (cuộc công bố giá), Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp băng lời nói hoặc đâu giá băng bỏ phiêu trực tiêp. Nêu có người trả giá cao nhât không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.
 5. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận: Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giá), nếu người tham gia đấu giá đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bổ người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bàng lời nói hoặc đấu giá bàng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận sẽ bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.
 6. Từ chối kết quả trúng đấu giá:
 7. a)Tại cuộc đấu giá, nếu Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá một lô đất mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá (từ chổi mua), thì người trả giá cao nhất liền kề là người trúng đau giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua lô đất đó. Nếu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề mà giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và chấp nhận mua, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá lô đất đó;
 8. b)Nếu người trả giá cao nhất liền kề trong hai trường hợp trên không chấp nhận mua, hoặc giá trả cao nhất của người trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước không bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá thì cuộc đấu giá lô đất đó coi như không thành.

Điều 6. Thòi hạn, phương thức nộp tiền sử dụng đất; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

 1. Nộp tiền sử dụng đất:
 2. a)Tổng sổ tiền trúng đấu giá phải nộp được xác định theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên;
 3. b)Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày Cơ quan thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2020, người trúng đấu giá phải nộp 100% tổng giá trị trúng đấu giá (đã bao gồm so tiền đặt trước).
 4. c)Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Cơ quan thuế.
 5. Nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:
 6. a)Tổng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được xác định theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên.
 7. b)Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thủy Nguyên ban hành thông báo nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đến hết ngày 31/12/2020, người trúng đấu giá phải nộp 100% tổng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
 8. c)Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Phòng Tài chính -Ke hoạch huyện Thủy Nguyên.
 9. Trường hợp vi phạm thời gian nộp tiền quy định tại Điều 6 Quy chế này thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 7. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi người trúng đấu giá cung cấp chứng từ nộp đủ tiền và hồ sơ liên quan, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổng hợp, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chuyên môn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của nguôi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

 1. Quyền của người trúng đấu giá:
 2. a)Được xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 3. b)Được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; được giao đất để xây dựng nhà ở;
 4. c)Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 5. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:
 6. a)Nộp đủ sổ tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định;
 7. b)Nộp các loại phí, lệ phí sử dụng đất theo quy định;
 8. c)Thực hiện đúng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn TP.Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định so 1639/2016/QĐ-ƯBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phổ Hải Phòng), Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu thôn Phản, xã Kênh Giang và Quy chế này.

Điều 9. Quy tắc ứng xử tại cuộc đấu giá

 1. Thủ tục vào phòng đấu giá:
 2. a)Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được 01 người tham dự trong phòng đấu giá;
 3. b)Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy mời tham gia đấu giá, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
 4. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định sau:
 5. a)Ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của người điều hành;
 6. b)Không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được sự đồng ý của người điều hành;
 7. c)Không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;
 8. d)Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá;

đ) Không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá.

Điều 10. Xử lý vi phạm

 1. Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, nếu có vi phạm sau (theo quy định tại khoản 5 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản):
 2. a)Cung cấp thông tin sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá. tham gia cuộc đấu giá;
 3. b)Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kêt quả đấu giá tài sản;
 4. c)Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 5. d)Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

 1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường họp sau (theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản)’.
 2. a)Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 3. b)Bị truất quyền tham giá đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;
 4. c)Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;
 5. d)Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản; đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.
 6. Những nội dung khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Moi chi tiết xin liên hệ:

–      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3916589.

–      Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3822476./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *