• Slide 0
  • Slide 1

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHANG DỒI XÃ THỦY SƠN

 


Text Box: CÒNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HP.AUSERCO
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ ĐẨU GIÁ QUYÈN sử DỰNG ĐÁT

62 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khang Dồi, thôn 3, xã Thủy Son,
huyện Thủy Nguyên, TP.Hải
Phòng

Căn cứ Luật đâu giá tài sản sô 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định r      -           -                       -           - /

khung thù lao dịch vụ đâu giá tài sản theo quy định tại Luật đâu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chỉnh trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quy chế đẩu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phổ Hải Phòng (ban hành theo Quyết định sô 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND thanh phổ Hải Phòng);

Căn cứ Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của ủy ban nhân dân thành pho Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xây dimg giá khởi điếm phục vụ đấu giả quyền sử dụng đất tại khu Khang Dồi, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 8850/QĐ-UBND ngàỵ 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giả, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyển sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khang Dồi, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 8853/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khang Dồi, xã Thủy Sơn;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đẩu giá quyền sử dụng đất sổ 124/20/HĐ-HP.Auserco ngày 08/12/2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên và Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco,

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khang Dồi, thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng như sau:

Điều 1. Khu đất đấu giá

Tổng diện tích đất đấu giá để làm nhà ở là 7.361,3m2, gồm 62 lô; địa chỉ: Khu Khang Dồi, thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thành việc xây dựng các hạng mục hạ tầng: Đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, hệ thống cấp nước, cấp điện.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Diện tích; Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Tiền mua hồ sơ

ST T

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khỏi điểm

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Tiền bảo vệ, phát triên đất trồng lúa (đồng/lô)

Đon giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

1

Ll-1

108,2

23.820.000

2.577.324.000

100.000

500.000.000

11.421.503

2

Ll-2

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

3

Ll-3

115,5

26.200.000

3.026.100.000

100.000

500.000.000

12.192.085

4

Ll-4

105,3

20.430.000

2.151.279.000

100.000

400.000.000

11.115.381

5

Ll-9

117,5

20.430.000

2.400.525.000

100.000

400.000.000

12.403.203

6

Ll-10

120,0

20.430.000

2.451.600.000

100.000

400.000.000

12.667.101

7

Ll-11

122,4

21.450.000

2.625.480.000

100.000

500.000.000

12.920.443

8

L2-1

115,5

26.200.000

3.026.100.000

100.000

500.000.000

12.192.085

9

L2-2

120,0

23.820.000

2.858.400.000

100.000

500.000.000

12.667.101

10

L2-3

120,0

23.820.000

2.858.400.000

100.000

500.000.000

12.667.101

11

L2-4

120,0

23.820.000

2.858.400.000

100.000

500.000.000

12.667.101

12

L2-5

120,0

23.820.000

2.858.400.000

100.000

500.000.000

12.667.101

13

L2-6

115,5

26.200.000

3.026.100.000

100.000

500.000.000

12.192.085

14

L2-7

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

15

L2-8

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

16

L2-9

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

17

L2-10

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

18

L2-11

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

19

L2-12

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

20

L2-13

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

21

L2-14

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

22

L2-15

141,9

22.270.000

3.160.113.000

100.000

500.000.000

14.978.847

23

L2-16

184,4

22.060.000

4.067.864.000

100.000

500.000.000

19.465.112

24

L2-17

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

25

L2-18

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

26

L2-19

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391


 

27

L2-20

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

28

L2-21

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

29

L2-22

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

30

L2-23

108,0

20.430.000

2.206.440.000

100.000

400.000.000

11.400.391

31

L3-1

135,5

27.150.000

3.678.825.000

100.000

500.000.000

14.303.268

32

L3-2

100,0

25.010.000

2.501.000.000

100.000

500.000.000

10.555.918

33

L3-3

100,0

25.010.000

2.501.000.000

100.000

500.000.000

10.555.918

34

L3-4

100,0

25.010.000

2.501.000.000

100.000

500.000.000

10.555.918

35

L3-5

100,0

25.010.000

2.501.000.000

100.000

500.000.000

10.555.918

36

L3-6

140,0

27.150.000

3.801.000.000

100.000

500.000.000

14.778.285

37

L4-1

100,0

26.200.000

2.620.000.000

100.000

500.000.000

10.555.918

38

L4-2

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

39

L4-3

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

40

L4-4

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

41

L4-5

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

42

L4-6

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

43

L4-7

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

44

L4-8

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

45

L4-9

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

46

L4-10

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

47

L4-11

100,0

23.820.000

2.382.000.000

100.000

400.000.000

10.555.918

48

L4-12

132,7

25.960.000

3.444.892.000

100.000

500.000.000

14.007.703

49

L4-13

203,8

19.820.000

4.039.316.000

100.000

500.000.000

21.512.960

50

L4-14

169,0

19.610.000

3.314.090.000

100.000

500.000.000

17.839.501

51

L4-15

116,1

20.430.000

2.371.923.000

100.000

500.000.000

12.255.420

52

L4-16

112,4

20.430.000

2.296.332.000

100.000

500.000.000

11.864.851

53

L4-17

196,1

19.200.000

3.765.120.000

100.000

500.000.000

20.700.155

54

L4-18

314,9

18.180.000

5.724.882.000

100.000

1.000.000.000

33.240.585

55

L5-1

129,9

21.450.000

2.786.355.000

100.000

500.000.000

13.712.137

 

56

L5-2

123,0

20.430.000

2.512.890.000

100.000

500.000.000

12.983.779

57

L5-3

116,1

20.430.000

2.371.923.000

100.000

400.000.000

12.255.420

58

L5-4

109,2

20.430.000

2.230.956.000

100.000

400.000.000

1 1.527.062

59

L5-5

107,2

20.430.000

2.190.096.000

100.000

400.000.000

11.315.944

60

L5-6

101,2

20.430.000

2.067.516.000

100.000

400.000.000

10.682.589

61

L5-7

102,6

20.430.000

2.096.118.000

100.000

400.000.000

10.830.372

62

L5-8

105,4

21.450.000

2.260.830.000

100.000

400.000.000

1 1.125.937

 

* Lưu ý: Bước giá là mức chênh lệch tối thiếu của lần trả sau so với lần trả giá trước liên kề. Bước giá chỉ được áp dụng trong trường hợp tại cuộc đấu giá (công bổ giả), một lô đất có từ hai người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu trả giá tiếp.

Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/ 1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/1 hồ sơ).

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

Đối tượng tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai;

Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

Nộp đủ hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá.

Người không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản), gồm:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời diêm đăng ký tham gia đâu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chông, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiêp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chông, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;


đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá

Thòi gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Tù’ ngày 10/12/2020 đến 16 giờ 00 ngày 23/12/2020 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp bao gồm giấy tờ sau:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)\ sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao cỏ chứng thực);

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 17/12/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/12/2020 đến 11 giờ 00 ngày 25/12/2020.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 030038759678 của Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) - Chi nhánh Hải Phòng (địa chỉ Phòng giao dịch của CN Ngân hàng tại huyện Thủy Nguyên: So 1 ỉ 1-113 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hảỉ Phòng).

Lưu ý: Người nộp tiên đặt trước phải ghi trên giây nộp tiên nội dung sau: “Ong (bà)   nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tại khu Khang Dồi, xã Thủy Sơn”.

Nếu người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay tiền đặt trước, thì trên giấy nộp tiền ghi tên người được ủy quyền nhưng phần nội dung trên giấy nộp tiền phải ghi rõ họ tên người đăng ký tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên bản sao giấy nộp tiền đặt trước (kèm theo bản goc để đoi chiếu) phục vụ việc xác nhận lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

Tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiên đặt cọc đế đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

*Lưu ý: - Khi trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco sẽ trả theo danh sách người tham gia đấu giá. Khi đến ngân hàng nhận lại tiền đặt trước, khách hàng mang theo Giấy nộp tiền và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) (bản chính) để đối chiếu.

Neu khách hàng có nhu cầu chuyển khoản, xin liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc và phải chịu phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng.

Địa điểm mua hồ sơ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên;

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Địa điểm nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

Thời gian và địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 26/12/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự thủ tục đấu giá; Xác định người trúng đấu giá

Nguyên tắc đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công băng, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Lô đất đẩu giá chỉ được tổ chức khi có từ hai người tham gia đấu giá trở lên. Trong trường hợp một lô đất chỉ có một người tham gia dấu giá thì lô đất đó không được tổ chức đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Cách thức trả giá:

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời gian nộp phiếu trả giá và thời gian tổ chức cuộc đau giá (cuộc công bổ giá).

Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách ghi các thông tin và giá trả vào phiếu trả giá. Giá ghi trong phiếu trả giá phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm (theo đơn giả trên Olm2).

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, để trong phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phòng bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính, hoặc được nộp trực tiếp cho Trung tâm Phát triển quỳ đất huyện Thủy Nguyên trong thời hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

*Lưu ý: Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính, thì ngày giờ nộp phiếu trả giá được xác nhận họp lệ là ngày giờ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên ký nhận từ nhân viên bưu chính.

Phiếu trả giá họp lệ là phiếu do Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco phát hành, ghi đúng và đầy đủ các thông tin, không bị rách nát, sửa chữa, tẩy xóa; trị giá bang số và bang chữ phải giống nhau. Những phiếu trả giá không tuân thủ đúng quy định này được coi như không hợp lệ.

Xác định người trúng đấu giá:

Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giả), Đấu giá viên mời một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của thùng phiếu và từng phiếu trả giá; tiến hành bóc phiếu trả giá, công bố phiếu họp lệ, sổ phiếu không họp lệ, công bổ từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất. Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá cao nhất;

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì ngay tại cuộc đấu giá (cuộc công bố giả), Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp
bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu
có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận: Tại cuộc đấu giá (cuộc công bổ giá), nếu người tham gia đấu giá đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bàng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận sẽ bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

Từ chổi kết quả trúng đấu giá:

Tại cuộc đấu giá, nếu Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá một lô đất mà người này từ chối kết quả trúng đấu giá (từ chối mua), thì người trả giá cao nhất liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bàng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua lô đất đó. Nếu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề mà giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và chấp nhận mua, thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá lô đất đó;

Nếu người trả giá cao nhất liền kề trong hai trường hợp trên không chấp nhận mua, hoặc giá trả cao nhất của người trả giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước không bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá thì cuộc đấu giá lô đất đó coi như không thành.

Điều 6. Thời hạn, phương thức nộp tiền sử dụng đất; Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Nộp tiền sử dụng đất:

Tổng số tiền trúng đấu giá phải nộp được xác định theo Quyết định công nhận kết quả trúng đẩu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên;

Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày Cơ quan thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2020, người trúng đấu giá phải nộp 100% tổng giá trị trúng đâu giá (đã bao gồm số tiền đặt trước).

Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Cơ quan thuế.

Nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

Tổng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được xác định theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá của ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thủy Nguyên ban hành thông báo nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đến hết ngày 31/12/2020, người trúng đấu giá phải nộp 100% tổng số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Phương thức nộp: Người trúng đấu giá nộp tiền theo Thông báo của Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Thủy Nguyên.

Trường hợp vi phạm thời gian nộp tiền quy định tại Điều 6 Quy chế này thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 7. Giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi người trúng đấu giá cung cấp chứng từ nộp đủ tiền và hồ liên quan, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổng họp, chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa và hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan chuyên môn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của nguôi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Quyền của người trúng đấu giá:

Được xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

Được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; được giao đất để xây dựng nhà ở;

Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định;

Nộp các loại phí, lệ phí sử dụng đất theo quy định;

Thực hiện đúng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn TP.Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định sổ 1639/2016/QĐ-UBND ngay 15/8/2016 của UBND thành phổ Hải Phòng), Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Khang Dồi, xã Thủy Sơn và Quy chế này.

Điều 9. Quy tắc ứng xử tại cuộc đấu giá

Thủ tục vào phòng đấu giá:

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được 01 người tham dự trong phòng đấu giá;

Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy mời tham gia đấu giá, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).

Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định sau:

Ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của người điều hành;

Không được tự ý rời khỏi vị trí khi chưa được sự đồng ý của người điều hành;

Không gây mất trật tự trong phòng đấu giá;

Không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác ưong phòng đấu giá;

đ) Không được ghi âm, chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá, nếu có vi phạm sau (theo quy định tại khoản 5 Điều 9, điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản):

Cung cấp thông tin sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đẩu giá khác, cá nhân tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

Đe dọa, cường ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau (theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sàn):

Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

Bị truất quyền tham giá đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Những nội dung khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy dịnh tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3916589.

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; điện thoại: (0225) 3822476./.

 

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline