• Slide 0
  • Slide 1

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng (đợt 2). Cụ thê như sau:

1.    Dĩện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

ST T

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Bước giá (đ/m2)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Lien mua hồ

SO'

(đ/hs)

Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền

(đ/lô)

Khu LK 01

104,2

 

1.700.544.000

 

 

 

1

lô 06

104,2

16.320.000

1.700.544.000

100.000

200.000.000

500.W

UzLLi

Khu LK02

83,9

 

1.369.248.000

 

 

 

2

lô 02

83,9

16.320.000

1.369.248.000

100.000

200.000.000

500.000

Khu LK 22

1.783,0

 

52.258.400.000

 

 

 

3

lô 01

92,0

21.860.000

2.011.120.000

100.000

200.000.000

500.000

4

lô 02

92,0

43.650.000

4.015.800.000

100.000

400.000.000

500.000

5

lô 03

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

6

lô 04

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

7

lô 05

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

8

lô 06

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

9

lô 07

100,0

39.680.000

3.968.000.000’

100.000

400.000.000

500.000

10

lô 08

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

11

lô 09

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

12

lô 10

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000


 

13

11

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

14

12

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

15

lô 13

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

16

lô 14

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

17

lô 15

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

18

lô 16

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000'

400.000.000

500.000

19

lô 17

99,5

17.380.000

1.729.310.000

100.000

200.000.000

500.000

20

lô 18'

99,5

41.660.000

4.145.170.000

100.000

400.000.000

500.000

Khu LK 23

1.783,0

 

52.258.400.000

 

 

 

21

lô 01

99,5

17.380.000

1.729.310.000

100.000

200.000.000

500.000

22

lô 02

99,5

41.660.000

4.145.170.000

100.000

400.000.000

500.000

23

lô 03

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

24

lô 04

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

25

lô 05

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

26

lô 06

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

27

lô 07

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

28

lô 08

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

29

lô 09

100,0

16.550.000

1.655.000.000

100.000

200.000.000

500.000

30

lô 10

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

31

lô 11

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

5Ọ0.000

32

lô 12

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

33

lô 13

100,0

39.680.000

3.968.000.000

100.000

400.000.000

500.000

34

lô 14

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

35

lô 15

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

36

lô 16

100,0

19.870.000

1.987.000.000

100.000

200.000.000

500.000

37

lô 17

92,0

21.860.000

2.011.120.000

100.000

200.000.000

500.000

38

lô 18

92,0

43.650.000

4.015.800.000

100.000

400.000.000

500.000

llH I2.      Đối tượng tham gia đấu giá:

-   Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

-    Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3.      Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá; Hồ sơ gồm có:

-       Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

-       Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

-       Phiếu trả giá;

-       Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

-       Quy chế đấu giá;

-     Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên vê việc phê duyệt phương án đâu giá quyên sử dụng đât vào mục đích làm nhà ở tại khu đâu giá Cửa Trại - xã Thủy Đường và Đầm Huyện - xã Thủy Sơn.

-     Căn cứ Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (đợt 2).

-       Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4.      Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

-       Đơn đãng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

-       Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

-      Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu)’, số hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), số hộ khấu (bản sao có chứng thực).

-      Giây ủy quyên (nếu có); Giây chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dãn, Hộ chiểu) của người được ủy quyền (bản sao cỏ chứng thực);

5.      Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

-       Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-       Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6.    Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính).


7.   Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 06/7/2020 đến hết ngày 10/7/2020 (trong giờ hành chỉnh).

8.  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 17/7/2020.

9.     Địa điểm mua hồ sơ:

-      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: số 5A, đường Đà Nang, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

-      Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP?Hai Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10.    Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/7/2020 tại ƯBND xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phong./.

 

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline