• Slide 0
  • Slide 1

UBND Huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá 99 lô đất tại Khu Khau Da, xã Thủy Sơn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển qu đt huyện Thủy Nguyên tố chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ th như sau:

1. Diện tích, giá khởi đim, bước giá, tiền dặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước (d/lô)

Tiền bán hồ sơ (đ/hs)

Đơn giá (đ/m2)

Thành tiền (đ/lô)

Bước giá (đ/m2)

 

Khu N1

2.587,3

 

42.402.383.000

 

 

 

1

Lô 03

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

2

Lô 04

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

3

Lô 05

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

4

Lô 06

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

5

Lô 07

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

6

Lô 08

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

7

Lô 09

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

8

Lô 10

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

9

Lô 11

95,6

19.270.000

1.842.212.000

100,000

300.000.000

500,000

10

Lô 12

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

11

Lô 13

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

12

Lô 14

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

13

Lô 15

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

14

Lô 16

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

15

Lô 17

100,0

17.520.000

1.752.000.000

100,000

300.000.000

500,000

16

Lô 18

95,6

19.270.000

1.842.212.000

100,000

300.000.000

500,000

17

Lô 19

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

18

Lô 20

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

19

Lô 21

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

20

Lô 22

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

21

Lô 23

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

22

Lô 24

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

23

Lô 25

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

24

Lô 26

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

25

Lô 27

100,0

15.620.000

1.562.000.000

100,000

300.000.000

500,000

26

Lô 28

96,1

17.190.000

1.651.959.000

100,000

300.000.000

500,000

 

Khu N15

1.151,0

 

17.402.740.000

 

 

 

27

Lô 317

115,5

16.320.000

1.884.960.000

100,000

300.000.000

500,000

28

Lô 318

107,2

14.840.000

1.590.848.000

100,000

300.000.000

500,000

29

Lô 319

107,2

14.840.000

1.590.848.000

100,000

300.000.000

500,000

30

Lô 320

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

31

Lô 321

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

32

Lô 322

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

33

Lô 323

105,0

14.840.000

1.558.200.000

100,000

300.000.000

500,000

34

Lô 324

105,0

14.840.000

1.558.200.000

100,000

300.000.000

500,000

35

Lô 325

102,0

14.840.000

1.513.680.000

100,000

300.000.000

500,000

36

Lô 326

102

14.840.000

1.513.680.000

100,000

300.000.000

500,000

37

Lô 327

102,0

16.320.000

1.664.640.000

100,000

300.000.000

500,000

Khu NI 6

1.017,7

 

15.470.602.000

 

 

 

38

Lô 328

105,0

16.320.000

1.713.600.000

100,000

300.000.000

500,000

39

Lô 329

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

40

Lô 330

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

41

Lô 331

101,7

14.840.000

1.509.228.000

100,000

300.000.000

500,000

42

Lô 332

105,0

14.840.000

1.558.200.000

100,000

300.000.000

500,000

43

Lô 333

108,0

14.840.000

1.602.720.000

100,000

300.000.000

500,000

44

Lô 334

108,0

14.840.000

1.602.720.000

100,000

300.000.000

500,000

45

Lô 335

108,0

14.840.000

1.602.720.000

100,000

300.000.000

500,000

46

Lô 336

178,6

16.030.000

2.862.958.000

100,000

300.000.000

500,000

Khu N17

4.262,0

 

62.427.588.000

 

 

 

47

Lô 337

248,4

15.730.000

3.907.332.000

100,000

300.000.000

500,000

48

Lô 338

250,5

14.100.000

3.532.050.000

100,000

300.000.000

500,000

49

Lô 339

246,1

14.250.000

3.506.925.000

100,000

300.000.000

500,000

50

Lô 340

198,2

14.390.000

2.852.098.000

100,000

300.000.000

500,000

51

Lô 341

203,2

14.390.000

2.924.048.000

100,000

300.000.000

500,000

52

Lô 342

200,4

14.390.000

2.883.756.000

100,000

300.000.000

500,000

53

Lô 343

198,8

14.390.000

2.860.732.000

100,000

300.000.000

500,000

54

Lô 344

204,0

14.390.000

2.935.560.000

100,000

300.000.000

500,000

55

Lô 345

209,9

14.390.000

3.020.461.000

100,000

300.000.000

500,000

56

Lô 346

215,6

14.390.000

3.102.484.000

100,000

300.000.000

500,000

57

Lô 347

221,4

13.500.000

2.988.900.000

100,000

300.000.000

500,000

58

Lô 348

227,1

13.500.000

3.065.850.000

100,000

300.000.000

500,000

59

Lô 349

232,8

14.250.000

3.317.400.000

100,000

300.000.000

500,000

60

Lô 350

238,6

14.250.000

3.400.050.000

100,000

300.000.000

500,000

61

Lô 351

244,3

14.250.000

3.481.275.000

100,000

300.000.000

500,000

62

Lô 352

250,1

14.250.000

3.563.925.000

100,000

300.000.000

500,000

63

Lô 353

255,8

14.250.000

3.645.150.000

100,000

300.000.000

500,000

64

Lô 354

213,3

16.990.000

3.623.967.000

100,000

300.000.000

500,000

65

Lô 355

203,5

18.750.000

3.815.625.000

100,000

300.000.000

500,000

 

Khu N18

3.302,9

 

51.034.552.000

 

 

 

66

Lô 356

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100,000

300.000.000

500,000

67

Lô 357

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100,000

300.000.000

500,000

68

Lô 358

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100,000

300.000.000

500,000

69

Lô 359

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100,000

300.000.000

500,000

70

Lô 360

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

71

Lô 361

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

72

Lô 362

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

73

Lô 363

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

74

Lô 364

303,2

15.430.000

4.678.376.000

100,000

300.000.000

500,000

75

Lô 365

261,5

14.100.000

3.687.150.000

100,000

300.000.000

500,000

76

Lô 366

267,2

15.580.000

4.162.976.000

100,000

300.000.000

500,000

77

Lô 367

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

78

Lô 368

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

79

Lô 369

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

80

Lô 370

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

 

Khu N19

4.145,7

 

67.030.626.000

 

 

 

81

Lô 371

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100,000

300.000.000

500,000

82

Lô 372

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100,000

300.000.000

500,000

83

Lô 373

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

84

Lô 374

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

85

Lô 375

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

86

Lô 376

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

87

Lô 377

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

88

Lô 378

200,0

14.390.000

2.878.000.000

100,000

300.000.000

500,000

89

Lô 379

326,4

15.290.000

4.990.656.000

100,000

300.000.000

500,000

90

Lô 380

276,0

14.100.000

3.891.600.000

100,000

300.000.000

500,000

91

Lô 381

272,3

18.400.000

5.010.320.000

100,000

300.000.000

500,000

92

Lô 382

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

93

Lô 383

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

94

Lô 384

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

95

Lô 385

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

96

Lô 386

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

97

Lô 387

200,0

16.990.000

3.398.000.000

100,000

300.000.000

500,000

98

Lô 388

220,0

16.820.000

3.700.400.000

100,000

300.000.000

500,000

99

Lô 389

215,5

18.750.000

4.040.625.000

100,000

300.000.000

500,000

 1.       Đối tượng tham gia đấu giá:

-      Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sư dụng đắt dè làm nhà ở.

-      Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đắt.

2.       Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia dấu gỉá. Hồ sơ gom có:

-      Thông báo đấu giá quyền sử dụng dất;

-      Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

-      Phiếu trả giá;

-      Giấy ủy quyền tham gia đau giá;

-      Quy che đấu giá;

-      Quyết định số 3071/QĐ-ƯBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyen về việc phê duyột giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước dế thực hiện đâu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Son (đợt 2).

-      Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thúy' Nguyên về việc phê duyệt phương án đau giá quyền sử dụng đât vào mục đích làm nhà ờ có đau tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).

-       Bân đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

3.       Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đẩu giá trong thời hạn quy định tại điếm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

-       Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hô sơ).

-       Phiêu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mâu trong hô sơ).

-        Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/HỘ chiếu: Sô hộ khâu (Môi người một bộ chứng minh thư, sô hộ khâu bản sao cỏ chứng thực).

-        Giây uy quyên (nếu cỏ); Giấy chứng minh nhân dân cua người được uy quyên (ban sao cỏ chứng thực);

4.       Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

-      Phương thức đấu giá: Phương thức trá giá lên.

-      Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bo phiếu gián tiếp.

5.      Thời gian tham khao, mua, nộp hồ sơ tham gia dấu gia và nộp phiếu trà gíá: Từ ngày 01/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chỉnh).

6.      Thời gian khào sát khu đất: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giở hành chính).

7.      Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2020 đèn 11 giờ 00 ngày 19/6/2020.

8.      Địa diêm mua hồ sơ:

-     Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; dịa chi: số 5 đường Dà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng: ĐT: (0225) 3916589.

-     Công ty Dâu giá hợp danh 1 IP.Auserco; địa chi: Sô ỉ 52 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TPJIai Phòng; DT: (0225) 3822476.

9.           Địa diêm nộp hô sơ và phiếu trà giá: Trung tâm Phát triên quỷ dât huyện Thủy Nguyen.

10. Thời gian, địa điếm tố chức dấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/6/2020 lại hội trường tầng 2, UBND xà Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

Tham khảo thông tin dự án: https://hqcland.vn/dat-nen-dau-gia-khau-da-thuy-nguyen/

 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤT NỀN XÃ KÊNH GIANG
  CÔNG TY ĐÁU GIÁ HỢP DANH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 08 thảng 12 năm 2020 QUY CHÉ ĐẤU GIÁ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 26 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Căn cứ Luật đấu giá tài sản so 01/2016/QH14 ngày 17 ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 12 LÔ ĐẤT HOA ĐỘNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức đâu ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38 LÔ CỬA TRẠI, THỦY ĐƯỜNG, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
04-07-2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá họp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức ...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 37 LÔ ĐẤT BIỆT THỰ KHAU DA, THỦY SƠN, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tô chức ...
99 lô đất “vàng” được UBND huyện Thủy Nguyên đấu giá thành công rực rỡ
20-06-2020
Vào ngày 20/6/2020 vừa qua, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá chính thức khu đất Khau Da diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện thu ...

dt1dt2logo lastdt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS https://Zland.vn
Nhận báo giá gốc
Họ và tên *
Số điện thoại
+
Hotline