UBND Huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá 99 lô đất tại Khu Khau Da, xã Thủy Sơn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tố chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

  1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền dặt trước, tiền mua hồsơ:
STT Ký hiệu lô đất Diện tích Giá khởi điểm Tiền đặt trước (d/lô) Tiền bán hồ sơ (đ/hs)
Đơn giá (đ/m2) Thành tiền (đ/lô) Bước giá (đ/m2)
Khu N1 2.587,3 42.402.383.000
1 Lô 03 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
2 Lô 04 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
3 Lô 05 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
4 Lô 06 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
5 Lô 07 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
6 Lô 08 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
7 Lô 09 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
8 Lô 10 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
9 Lô 11 95,6 19.270.000 1.842.212.000 100,000 300.000.000 500,000
10 Lô 12 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
11 Lô 13 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
12 Lô 14 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
13 Lô 15 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
14 Lô 16 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
15 Lô 17 100,0 17.520.000 1.752.000.000 100,000 300.000.000 500,000
16 Lô 18 95,6 19.270.000 1.842.212.000 100,000 300.000.000 500,000
17 Lô 19 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
18 Lô 20 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
19 Lô 21 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
20 Lô 22 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
21 Lô 23 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
22 Lô 24 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
23 Lô 25 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
24 Lô 26 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
25 Lô 27 100,0 15.620.000 1.562.000.000 100,000 300.000.000 500,000
26 Lô 28 96,1 17.190.000 1.651.959.000 100,000 300.000.000 500,000
Khu N15 1.151,0 17.402.740.000
27 Lô 317 115,5 16.320.000 1.884.960.000 100,000 300.000.000 500,000
28 Lô 318 107,2 14.840.000 1.590.848.000 100,000 300.000.000 500,000
29 Lô 319 107,2 14.840.000 1.590.848.000 100,000 300.000.000 500,000
30 Lô 320 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
31 Lô 321 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
32 Lô 322 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
33 Lô 323 105,0 14.840.000 1.558.200.000 100,000 300.000.000 500,000
34 Lô 324 105,0 14.840.000 1.558.200.000 100,000 300.000.000 500,000
35 Lô 325 102,0 14.840.000 1.513.680.000 100,000 300.000.000 500,000
36 Lô 326 102 14.840.000 1.513.680.000 100,000 300.000.000 500,000
37 Lô 327 102,0 16.320.000 1.664.640.000 100,000 300.000.000 500,000
Khu NI 6 1.017,7 15.470.602.000
38 Lô 328 105,0 16.320.000 1.713.600.000 100,000 300.000.000 500,000
39 Lô 329 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
40 Lô 330 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
41 Lô 331 101,7 14.840.000 1.509.228.000 100,000 300.000.000 500,000
42 Lô 332 105,0 14.840.000 1.558.200.000 100,000 300.000.000 500,000
43 Lô 333 108,0 14.840.000 1.602.720.000 100,000 300.000.000 500,000
44 Lô 334 108,0 14.840.000 1.602.720.000 100,000 300.000.000 500,000
45 Lô 335 108,0 14.840.000 1.602.720.000 100,000 300.000.000 500,000
46 Lô 336 178,6 16.030.000 2.862.958.000 100,000 300.000.000 500,000
Khu N17 4.262,0 62.427.588.000
47 Lô 337 248,4 15.730.000 3.907.332.000 100,000 300.000.000 500,000
48 Lô 338 250,5 14.100.000 3.532.050.000 100,000 300.000.000 500,000
49 Lô 339 246,1 14.250.000 3.506.925.000 100,000 300.000.000 500,000
50 Lô 340 198,2 14.390.000 2.852.098.000 100,000 300.000.000 500,000
51 Lô 341 203,2 14.390.000 2.924.048.000 100,000 300.000.000 500,000
52 Lô 342 200,4 14.390.000 2.883.756.000 100,000 300.000.000 500,000
53 Lô 343 198,8 14.390.000 2.860.732.000 100,000 300.000.000 500,000
54 Lô 344 204,0 14.390.000 2.935.560.000 100,000 300.000.000 500,000
55 Lô 345 209,9 14.390.000 3.020.461.000 100,000 300.000.000 500,000
56 Lô 346 215,6 14.390.000 3.102.484.000 100,000 300.000.000 500,000
57 Lô 347 221,4 13.500.000 2.988.900.000 100,000 300.000.000 500,000
58 Lô 348 227,1 13.500.000 3.065.850.000 100,000 300.000.000 500,000
59 Lô 349 232,8 14.250.000 3.317.400.000 100,000 300.000.000 500,000
60 Lô 350 238,6 14.250.000 3.400.050.000 100,000 300.000.000 500,000
61 Lô 351 244,3 14.250.000 3.481.275.000 100,000 300.000.000 500,000
62 Lô 352 250,1 14.250.000 3.563.925.000 100,000 300.000.000 500,000
63 Lô 353 255,8 14.250.000 3.645.150.000 100,000 300.000.000 500,000
64 Lô 354 213,3 16.990.000 3.623.967.000 100,000 300.000.000 500,000
65 Lô 355 203,5 18.750.000 3.815.625.000 100,000 300.000.000 500,000
Khu N18 3.302,9 51.034.552.000
66 Lô 356 215,5 18.750.000 4.040.625.000 100,000 300.000.000 500,000
67 Lô 357 220,0 16.820.000 3.700.400.000 100,000 300.000.000 500,000
68 Lô 358 220,0 16.820.000 3.700.400.000 100,000 300.000.000 500,000
69 Lô 359 215,5 18.750.000 4.040.625.000 100,000 300.000.000 500,000
70 Lô 360 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
71 Lô 361 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
72 Lô 362 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
73 Lô 363 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
74 Lô 364 303,2 15.430.000 4.678.376.000 100,000 300.000.000 500,000
75 Lô 365 261,5 14.100.000 3.687.150.000 100,000 300.000.000 500,000
76 Lô 366 267,2 15.580.000 4.162.976.000 100,000 300.000.000 500,000
77 Lô 367 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
78 Lô 368 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
79 Lô 369 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
80 Lô 370 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
Khu N19 4.145,7 67.030.626.000
81 Lô 371 215,5 18.750.000 4.040.625.000 100,000 300.000.000 500,000
82 Lô 372 220,0 16.820.000 3.700.400.000 100,000 300.000.000 500,000
83 Lô 373 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
84 Lô 374 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
85 Lô 375 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
86 Lô 376 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
87 Lô 377 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
88 Lô 378 200,0 14.390.000 2.878.000.000 100,000 300.000.000 500,000
89 Lô 379 326,4 15.290.000 4.990.656.000 100,000 300.000.000 500,000
90 Lô 380 276,0 14.100.000 3.891.600.000 100,000 300.000.000 500,000
91 Lô 381 272,3 18.400.000 5.010.320.000 100,000 300.000.000 500,000
92 Lô 382 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
93 Lô 383 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
94 Lô 384 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
95 Lô 385 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
96 Lô 386 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
97 Lô 387 200,0 16.990.000 3.398.000.000 100,000 300.000.000 500,000
98 Lô 388 220,0 16.820.000 3.700.400.000 100,000 300.000.000 500,000
99 Lô 389 215,5 18.750.000 4.040.625.000 100,000 300.000.000 500,000

 1.       Đối tượng tham gia đấu giá:

–      Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sư dụng đắt dè làm nhà ở.

–      Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mồi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đắt.

2.       Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia dấu gỉá. Hồ sơ gom có:

–      Thông báo đấu giá quyền sử dụng dất;

–      Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

–      Phiếu trả giá;

–      Giấy ủy quyền tham gia đau giá;

–      Quy che đấu giá;

–      Quyết định số 3071/QĐ-ƯBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thủy Nguyen về việc phê duyột giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước dế thực hiện đâu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Son (đợt 2).

–      Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND huyện Thúy’ Nguyên về việc phê duyệt phương án đau giá quyền sử dụng đât vào mục đích làm nhà ờ có đau tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn (đợt 2).

–       Bân đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

3.       Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đẩu giá trong thời hạn quy định tại điếm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

–       Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hô sơ).

–       Phiêu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mâu trong hô sơ).

–        Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/HỘ chiếu: Sô hộ khâu (Môi người một bộ chứng minh thư, sô hộ khâu bản sao cỏ chứng thực).

–        Giây uy quyên (nếu cỏ); Giấy chứng minh nhân dân cua người được uy quyên (ban sao cỏ chứng thực);

4.       Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

–      Phương thức đấu giá: Phương thức trá giá lên.

–      Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bo phiếu gián tiếp.

  1. Thời gian tham khao, mua, nộp hồ sơ tham gia dấu gia và nộp phiếu trà gíá: Từ ngày 01/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chỉnh).
  2. Thời gian khào sát khu đất: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giở hành chính).
  3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/6/2020 đèn 11 giờ 00 ngày 19/6/2020.
  4. Địa diêm mua hồ sơ:

–     Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; dịa chi: số 5 đường Dà Nằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng: ĐT: (0225) 3916589.

–     Công ty Dâu giá hợp danh 1 IP.Auserco; địa chi: Sô ỉ 52 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TPJIai Phòng; DT: (0225) 3822476.

  1. Địa diêm nộp hô sơ và phiếu trà giá: Trung tâm Phát triên quỷ dât huyện Thủy Nguyen.
  2. Thời gian, địa điếm tố chức dấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/6/2020 lại hội trường tầng 2, UBND xà Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.

Tham khảo thông tin dự án: https://hqcland.vn/dat-nen-dau-gia-khau-da-thuy-nguyen/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *